REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ ABSOLWENCKI „LIDER SGH”

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ ABSOLWENCKI „LIDER SGH”

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania tytułu absolwenckiego „Lider SGH”. 
 2. Przyznawanie tytułu jest kontynuacją inicjatywy realizowanej w latach 2020 i 2021 pod nazwą Nagroda Absolwencka „Liderzy SGH”. 
 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zwana dalej „SGH” 
 4. Tytuł przyznawany jest corocznie.
 5. Laureaci konkursu otrzymują pamiątkową statuetkę. Imiona i nazwiska laureatów są  ogłaszane publicznie.
 6. Ogłoszenie laureatów i wręczenie statuetek odbywa się podczas Święta SGH lub innej uroczystości akademickiej . 
 7. Ramowy harmonogram działań w danej edycji jest ustalany przez Rektora i publikowany na stronie internetowej konkursu.
   

§ 2

 1. Tytuł jest przyznawany w kategoriach: 
  1. absolwenci międzynarodowi – przez których rozumie się obywateli innych krajów lub  obywateli polskich, którzy po ukończeniu studiów wyjechali za granicę i nie podlegają polskiej rezydencji podatkowej, 
  2. absolwenci polscy, tj. absolwenci niewymienieni w pkt 1). 
 2. W każdej z kategorii, o której mowa w ust. 1 tytuł przyznaje się w obszarach: nauka, biznes,  społeczeństwo.
 3. Osiągnięcia, stanowiące podstawę oceny, o których mowa w ust. 4 – 6, brane są pod uwagę z okresu ostatnich 4 lat poprzedzających dzień zakończenia zgłoszeń. 
 4. W obszarze nauka pod uwagę bierze się następujące osiągnięcia:
  1. udział w projektach lub inicjatywach, w roli lidera, związanych z nauką lub łączących naukę i praktykę gospodarczą, 
  2. 5 wybranych publikacji naukowych kandydata,
  3. krajowe lub międzynarodowe nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-dydaktyczną, 
  4. 3 wybrane,  zrealizowane projekty badawcze kandydata
  5. Liczba cytowań.
   Liczba cytowań podawana jest na podstawie dostępnych źródeł bibliometrycznych charakteryzujących dorobek, takich jak ISI Web of Knowledge, SCOPUS itp., indeksu Hirscha lub innych źródeł uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki – na dzień zamknięcia zgłoszeń.
 5. W obszarze biznes pod uwagę bierze się następujące osiągnięcia:
  1. rezultaty osiągnięte przez kandydata w ramach pełnionych funkcji zarządczych lub eksperckich w przedsiębiorstwach lub organizacjach biznesowych; 
  2. krajowe  lub międzynarodowe nagrody i wyróżnienia uzyskane przez kandydata oraz autorskie projekty innowacyjne przez niego zrealizowane; 
  3. zaangażowanie  kandydata lub kierowanego przez niego przedsiębiorstwa w realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez działania z zakresu ZR/CSR.
 6. W obszarze społeczeństwo pod uwagę bierze się następujące osiągnięcia:
  1. działania w roli lidera społecznego  podjęte na rzecz poprawy jakości życia, wyrównywania szans, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego etc.,
  2. krajowe lub międzynarodowe nagrody i wyróżnienia uzyskane przez kandydata za działania, o których mowa wyżej,
  3. autorskie, zrealizowane projekty innowacyjne mające na celu rozwiązanie istotnych wyzwań społecznych, kulturalnych, publicznych,  środowiskowych itp.
 7. Tytuł można otrzymać tylko raz. 
   

§ 3

 1. Do tytułu  mogą być zgłaszani absolwenci SGH, tj. osoby, które uzyskały w SGH tytuł zawodowy licencjata, magistra lub stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego, zarówno obywatele Polski, jak i innych krajów. 
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu  przysługuje każdemu członkowi społeczności SGH, tj. pracownikowi, studentowi, doktorantowi oraz absolwentowi SGH.
 3. W przypadku braku kandydatów w danej kategorii prawo do ich zgłoszenia po terminie wyznaczonym w harmonogramie danej edycji przysługuje członkom Kapituły.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz określenie typu powiązania z SGH (pracownik, student, doktorant, absolwent),
  2. dane kontaktowe osoby zgłaszającej w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, 
  3. imię i nazwisko kandydata,
  4. dane kontaktowe kandydata w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, 
  5. zgodę osoby zgłaszanej na kandydowanie – wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej inicjatywy, 
  6. w przypadku kandydatów do przyznania nagrody w kategorii absolwentów międzynarodowych - oświadczenie o obywatelstwie i wskazujące rezydencję podatkową (wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej konkursu),
  7. wskazanie kategorii (absolwenci polscy lub absolwenci międzynarodowi) i obszaru (biznes, nauka, społeczeństwo), do którego zgłaszany jest kandydat,
  8. uzasadnienie zgłoszenia kandydatury do tytułu zawierające wykaz osiągnięć, o których mowa w § 2 ust. 4 – 6, z uwzględnieniem zakresu czasowego, o którym mowa w § 2 ust. 3.
 5. Zgłoszenia kandydatów do tytułu są dokonywane poprzez system dostępny na stronie internetowej konkursu (alumni-leaders.sgh.waw.pl) w terminie wyznaczonym w harmonogramie danej edycji.
   

§ 4

 1. Tytuł przyznaje Kapituła Konkursu w składzie:
  1. Rektor - przewodniczący 
  2. Prorektor ds. Rozwoju,  
  3. Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, 
  4. Prorektor ds. Nauki, 
  5. Kanclerz, 
  6. Przedstawiciel Klubu Partnerów SGH, 
  7. Dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami – Sekretarz. 
 2. Każdy z członków Kapituły przyznaje każdemu kandydatowi od 0 – 10 punktów za każdy rodzaj osiągnięć  w danym obszarze.
 3. Zwycięzcą w danym obszarze jest kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów. 
 4. W przypadku równej liczby punktów, laureata wskazuje przewodniczący Kapituły. Kapituła może również zdecydować o przyznaniu tytułu  więcej niż jednej osobie w danym obszarze i kategorii.
 5. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu w jednym lub kilku obszarach, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska przynajmniej 60% maksymalnej liczby punktów do zdobycia w danym obszarze. 
 6. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, o których dowiedzieli się w związku z pracami Kapituły. 
   

§ 5

Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie