Kryteria oceny

Każdy z członków kapituły Każdy z członków Kapituły przyznaje każdemu kandydatowi od 0 – 10 punktów za każdy rodzaj osiągnięć w danym obszarze. Zwycięzcą w danym obszarze jest kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów.
 

W obszarze NAUKA pod uwagę bierze się:

 1. udział w projektach lub inicjatywach, w roli lidera, związanych z nauką lub łączących naukę i praktykę gospodarczą,
 2. 5 wybranych publikacji naukowych kandydata,
 3. krajowe lub międzynarodowe nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-dydaktyczną,
 4. 3 wybrane, zrealizowane projekty badawcze kandydata,
 5. Liczba cytowań - podawana jest na podstawie dostępnych źródeł bibliometrycznych charakteryzujących dorobek, takich jak ISI Web of Knowledge, SCOPUS itp., indeksu Hirscha lub innych źródeł uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki – na dzień zamknięcia zgłoszeń.
   

W obszarze BIZNES pod uwagę bierze się następujące osiągnięcia:

 1. rezultaty osiągnięte przez kandydata w ramach pełnionych funkcji zarządczych lub eksperckich w przedsiębiorstwach lub organizacjach biznesowych;
 2. krajowe  lub międzynarodowe nagrody i wyróżnienia uzyskane przez kandydata oraz autorskie projekty innowacyjne przez niego zrealizowane; 
 3. zaangażowanie  kandydata lub kierowanego przez niego przedsiębiorstwa w realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez działania z zakresu ZR/CSR.
   

W obszarze SPOŁECZEŃSTWO pod uwagę bierze się następujące osiągnięcia:

 1. działania w roli lidera społecznego  podjęte na rzecz poprawy jakości życia, wyrównywania szans, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego etc.,
 2. krajowe lub międzynarodowe nagrody i wyróżnienia uzyskane przez kandydata za działania, o których mowa wyżej,
 3. autorskie, zrealizowane projekty innowacyjne mające na celu rozwiązanie istotnych wyzwań społecznych, kulturalnych, publicznych, środowiskowych itp.