Zgłoszenia

Do tytułu mogą być zgłaszani absolwenci SGH, tj. osoby, które uzyskały w SGH tytuł zawodowy licencjata, magistra lub stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego, zarówno obywatele Polski, jak i innych krajów.

Tytuł jest przyznawany w kategoriach:

  1. absolwenci międzynarodowi – przez których rozumie się obywateli innych krajów lub obywateli polskich, którzy po ukończeniu studiów wyjechali za granicę i nie podlegają polskiej rezydencji podatkowej,
  2. absolwenci polscy, tj. absolwenci niewymienieni w pkt 1).

W każdej z kategorii tytuł przyznaje się w obszarach: nauka, biznes, społeczeństwo.
Osiągnięcia, stanowiące podstawę oceny, są wymienione w par. 2 ust. 4 – 6 Regulaminu. Pod uwagę brane są z okresu ostatnich 4 lat poprzedzających dzień zakończenia zgłoszeń.

Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje każdemu członkowi społeczności SGH, tj. pracownikowi, studentowi, doktorantowi oraz absolwentowi SGH.

W przypadku braku kandydatów w danej kategorii prawo do ich zgłoszenia po terminie wyznaczonym w harmonogramie danej edycji przysługuje członkom Kapituły.

Zgłoszenia można dokonać poprzez FORMULARZ

W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM TERMINU NA ZGŁASZANIE KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO TEGOROCZNEJ EDYCJI FORMULARZ JEST JUŻ ZAMKNIĘTY.

Przed jego wypełnieniem prosimy przygotować następujące informacje.

Pobierz wzór zgody osoby zgłaszanej na kandydowanie.

Pobierz wzór oświadczenia o obywatelstwie i wskazującego rezydencję podatkową (w przypadku kandydatów do przyznania nagrody w kategorii absolwentów międzynarodowych