REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ABSOLWENCKIEJ „LIDERZY SGH”

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ABSOLWENCKIEJ „LIDERZY SGH” (II edycja)

§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH”, zwanej dalej „Nagrodą”, w roku 2021.

§ 2
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zwana dalej „SGH” honoruje absolwentów SGH przyznaniem Nagrody w postaci tytułu „Lider SGH” w roku 2021 oraz pamiątkowej statuetki za istotny pozytywny wpływ i osiągnięcia w roli lidera w obszarze nauki lub biznesu.

2. Do Nagrody mogą być nominowani absolwenci uczelni, tj. osoby, które uzyskały w SGH tytuł zawodowy licencjata, magistra lub stopień naukowy doktora, zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy.

3. Nagroda będzie przyznana w kategoriach:
1)    absolwenci zagraniczni – przez których rozumie się cudzoziemców oraz obywateli polskich, którzy po ukończeniu studiów wyjechali za granicę i nie podlegają polskiej rezydencji podatkowej.
2)    absolwenci polscy, tj. absolwenci niewymienieni w punkcie powyżej.
4. Pierwsza edycja Nagrody odbyła się w roku 2020 i stanowiła część projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu International Alumni  

§ 3
1. Nagrodę przyznaje Kapituła na czele z Rektorem w roli Przewodniczącego, który powołuje do niej:
1)    Prorektora ds. Rozwoju, 
2)    Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą,
3)    Prorektor ds. Nauki,
4)    Kanclerza,
5)    przedstawiciela Klubu Partnerów SGH,
6)    Dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami – Sekretarz.

2. Do zadań Kapituły należy wyłonienie laureatów w każdym z obszarów (nauka lub biznes), z uwzględnieniem podziału na kategorie (absolwenci polscy lub zagraniczni), tj. łącznie 4 osób.  Zwycięzcy są wyłaniani na podstawie wyników ocen nominowanych według kryteriów i zasad wskazanych w § 5.

3. W przypadku równej liczby punktów Kapituła decyduje, komu przyznać Nagrodę. Kapituła może również zdecydować o przyznaniu Nagrody więcej niż jednej osobie. 

4. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w jednym lub wszystkich obszarach, jeżeli kandydaci nie spełniają wymogu określonego w § 2 ust. 1.

5.  Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, o których dowiedzieli się w związku z pracami Kapituły.

§ 4
1. Prawo do nominowania kandydatów do Nagrody przysługuje:
1)    Dziekanom kolegiów SGH,
2)    Dziekanom Studium Licencjackiego oraz Studium Magisterskiego,
3)    Dziekanowi Szkoły Doktorskiej,
4)    Przewodniczącym rad dyscyplin naukowych, tj. ekonomia i finanse, nauki o polityce 
i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości,
5)    Stowarzyszeniom i organizacjom absolwenckim, 
6)    Radzie Uczelni, 
7)    Rzecznikowi prasowemu SGH.

2. Nominacje zawierające:
1) imię i nazwisko, 
2) dane kontaktowe,
3) zgodę na nominację,
4) oświadczenie o obywatelstwie i wskazujące rezydencję podatkową – w przypadku kandydatów do przyznania nagrody w kategorii absolwentów zagranicznych,
5) krótkie uzasadnienie dla przyznania Nagrody, wraz z wymienieniem osiągnięć z ostatnich 2 lat, o których mowa w § 5 ust. 1,
zgłaszane są przez uprawnione osoby poprzez system dostępny na stronie internetowej: alumni-leaders.sgh.waw.pl. 

§ 5
1. Zgłoszone nominacje są oceniane przez Kapitułę wg następujących osiągnięć:

1)    w obszarze NAUKI:
a.    liczba cytowań – na podstawie dostępnych źródeł bibliometrycznych charakteryzujących dorobek, takich jak ISI Web of Knowledge, SCOPUS itp., indeksu Hirscha, innych źródeł uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki;
b.    kierowanie projektami badawczymi krajowymi i zagranicznymi;
c.    udział w innych projektach lub inicjatywach związanych z nauką lub łączących naukę i praktykę gospodarczą w roli lidera;
d.    wielkość środków przyznanych w krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze;

2)    w obszarze BIZNESU:
a.    rezultaty osiągnięte przez nominowanego w ramach pełnionych funkcji liderskich;
b.    krajowe oraz międzynarodowe nagrody i wyróżnienia dla nominowanego oraz projektów przez niego realizowanych;
c.    zaangażowanie nominowanego lub przedsiębiorstwa stanowiącego miejsce pracy nominowanego w realizację celów zrównoważonego rozwoju lub CSR.
2. Kapituła dla każdego z kryteriów w danym obszarze przyznaje od 0 do 10 punktów. 
3. Kapituła podejmuje decyzje na podstawie łącznej liczby punktów przyznanych Kandydatom przez poszczególnych członków Kapituły. 

§ 6
1. Wręczenie Nagrody odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku podczas Święta SGH.

2. Ramowy harmonogram działań w ramach Nagrody obejmuje:
1)    Powołanie Kapituły Nagrody – do 12 lutego 2021;
2)    Zgłaszanie nominacji przed uprawnione podmioty – od 15 lutego do 5 marca 2021;
3)    Ocena zgłoszonych nominacji przez Kapitułę – od 12 do 26 marca 2021;
4)    Wyłonienie zwycięzców – do 9 kwietnia 2021;
5)    Wręczenie Nagrody – 21 kwietnia 2021.

Z uwagi na okoliczności pandemiczne wręczenie Nagrody, odbywające się podczas Święta SGH, zostało przesunięte na 23 czerwca 2021.