AGNIESZKA GAJEWSKA

Wizerunek Agnieszka Gajewska
Obszar
Biznes
Kategoria
absolwenci polscy
Tytuł/stopień naukowy
Doktor nauk ekonomicznych
Kraj zamieszkania
POLSKA

Przez ostatnie 20 lat Agnieszka Gajewska pracowała globalnie, wspierając rządy, instytucje międzynarodowe i sektor prywatny w tworzeniu i realizacji projektów na rzecz reform strukturalnych, funkcjonowania rynków i zrównoważonego rozwoju. Pracowała w ponad 40 krajach na czterech kontynentach, skupiając się na tworzeniu i realizacji projektów wspierających zrównoważoną agendę i rozwój infrastruktury - była liderką projektów, w ramach których sfinansowano inwestycje o wartości przekraczającej USD 15 mld, w tym pilotażowe inwestycje z wykorzystaniem funduszy infrastrukturalnych, transakcje Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, project finance i wykorzystania funduszy instytucji pomocowych i banków rozwojowych.

Agnieszka Gajewska zdobywała doświadczenie zawodowe w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, zarówno w doradztwie i bankowości inwestycyjnej. W latach 2009-2016 była prezeską i właścicielką InfraLinx Polska - części międzynarodowej sieci realizującej i współfinansującej projekty w obszarze infrastruktury. W tym okresie InfraLinx w Polsce stał się jednym z czołowych graczy w obszarze M&A i inwestycji w aktywa infrastrukturalne oraz doradztwa dla międzynarodowych banków rozwojowych (w tym Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) i w 2016 r. został włączony w globalne struktury PwC.

W 2007 r. Agnieszka zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w SGH, broniąc rozprawę doktorską o wpływie relacji inwestorskich na wartość firmy pod kierunkiem promotora prof. Andrzeja Hermana.

Agnieszka jest pierwszą osobą z Europy Środkowo-Wschodniej na globalnym stanowisku w historii sieci PwC. W październiku 2021 została Globalną Liderką Sektora Publicznego PwC. W tej roli Agnieszka kieruje ponad 12 000 specjalistów, wspierając klientów w lokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych instytucjach publicznych i podmiotach rządowych w zakresie edukacji, usług publicznych, zrównoważonego rozwoju, obronności, bezpieczeństwa, rozwoju międzynarodowego, administracji cyfrowej, i finansów publicznych. Jest odpowiedzialna za wzmocnienie potencjału globalnej praktyki Sektora Publicznego - tworzenie globalnych centrów kompetencji i zacieśnianie współpracy w ramach sieci PwC. Cel to dostarczenie klientom i partnerom unikalnej wartości: połączenie szerokiej międzynarodowej wiedzy i doświadczeń z dogłębnym zrozumieniem lokalnego kontekstu.

Począwszy od połowy marca 2022 roku Agnieszka jest również szefową Clients & Markets na Europę Środkowo-Wschodnią i zasiada w regionalnym zarządzie PwC, wyznaczając strategię rozwoju biznesu i kierując w tym zakresie ponad 14 tysiącami osób. Od listopada 2020 roku kieruje regionalną praktyką ESG (z ang. Environmental, Social and Governance) PwC dla Europy Środkowo-Wschodniej.

W latach 2016-2021 Agnieszka była również liderką zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury na region Europy Środkowo Wschodniej. Konsekwentnie realizowana strategia wzmacniania współpracy regionalnej oraz budowania relacji z kluczowymi klientami pozwoliła utrzymać stabilny wzrost przychodów i rentowności w tym obszarze. W latach 2018-2020 Agnieszka była częścią Advisory Leadership Teamu kierującego praktyką doradztwa biznesowego w PwC Polska.

Agnieszka odpowiada za współpracę z kluczowymi instytucjami międzynarodowymi, realizując projekty i prowadząc umowy ramowe na usługi doradcze m.in. dla Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przykładem jest tu prowadzona przez Agnieszkę współpraca z Dyrekcję Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych w Komisji Europejskiej - w ostatnich trzech latach PwC zrealizowało 110 projektów służących wzmocnieniu zdolności instytucjonalnych i administracyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej, skutecznemu wdrażaniu reform i prawa Unii oraz wsparcie transformacji ekologicznej i cyfrowej.  Innym przykładem jest prowadzona przez Agnieszkę globalna współpraca z Bankiem Światowym w ramach programu City Resilience Programme. Agnieszka zarządzała projektami doradczymi dla 8 miast w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce w zakresie oceny, przygotowania, strukturyzacji i finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Cel wspieranych inwestycji to budowanie większej odporności i dostosowywaniu się do skutków zmian klimatu oraz odpowiedź na kluczowe wyzwania społeczne i gospodarcze.

Jako Prezeska Zarządu Fundacji PwC jest odpowiedzialna za strategię działań i realizację programów i akcji pomocowych, m.in. wspieranie edukacji dzieci i młodzieży  zagrożonej wykluczeniem, rozwój potencjału organizacji pozarządowych, działania na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności społecznej. W marcu i kwietniu 2022 r. Fundacja PwC podjęła szereg działań pomocowych przede wszystkim dla pracowników PwC Ukraina, zarówno tych którzy postanowili opuścić swój kraj, jak i tych którzy tam pozostali. Łącznie to 800 osób plus rodziny. Pomoc w zapewnieniu transportu, zakwaterowania oraz bezpośrednie wsparcie finansowe.

Fundacja PwC wspiera również programy Fundacji Vital Voices Poland, a Agnieszka Gajewska bierze czynny udział w ich realizacji poprzez bycie mentorką dla beneficjentek programu:
https://vitalvoices.pl/mentor/agnieszka-gajewska-mentorka/ 

Agnieszka Gajewska jako nowa Globalna Liderka Sektora Publicznego