Nominacje

Do Nagrody mogą być nominowani absolwenci uczelni, tj. osoby, które uzyskały w SGH tytuł zawodowy licencjata, magistra lub stopień naukowy doktora, zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy.

Nagroda jest przyznana w kategoriach:

  1. absolwenci zagraniczni – przez których rozumie się cudzoziemców oraz obywateli polskich, którzy po ukończeniu studiów wyjechali za granicę i nie podlegają polskiej rezydencji podatkowej.
  2. absolwenci polscy, tj. absolwenci niewymienieni w punkcie powyżej.

 

Nominacja zawiera krótkie uzasadnienie dla przyznania nagrody, wraz z wymienieniem osiągnięć z ostatnich 2 lat zgodnych z kryteriami oceny, o których mowa Regulaminie (§ 5 ust. 1).


Prawo do nominowania kandydatów do Nagrody przysługuje:


1)    Dziekanom Kolegiów SGH,
2)    Dziekanom Studium Licencjackiego oraz Studium Magisterskiego,
3)    Dziekanowi Szkoły Doktorskiej,
4)    Przewodniczącym Rad Dyscyplin Naukowych, tj. ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości,
5)    Stowarzyszeniom i organizacjom absolwenckim,
6)    Radzie Uczelni,
7)    Rzecznikowi prasowemu SGH.


Uprawnione osoby zgłaszają nominacje poprzez system dostępny na niniejszej stronie internetowej.