Kryteria oceny nominacji

Nominacje za istotny pozytywny wpływ i osiągnięcia w roli lidera w obszarze nauki lub biznesu absolwentów są oceniane przez Kapitułę wg następujących osiągnięć:

1)    w obszarze NAUKI: 

a. liczba cytowań – na podstawie dostępnych źródeł bibliometrycznych charakteryzujących dorobek, takich jak ISI Web of Knowledge, SCOPUS itp., indeksu Hirscha, innych źródeł uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki;
b. kierowanie projektami badawczymi krajowymi i zagranicznymi;
c. udział w innych projektach lub inicjatywach związanych z nauką lub łączących naukę i praktykę gospodarczą w roli lidera;
d. wielkość środków przyznanych w krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze;

2)    w obszarze BIZNESU:

a. rezultaty osiągnięte przez nominowanego w ramach pełnionych funkcji lub ról liderskich;
b. krajowe oraz międzynarodowe nagrody i wyróżnienia dla nominowanego oraz projektów przez niego realizowanych;
c. zaangażowanie nominowanego lub przedsiębiorstwa, stanowiącego miejsce pracy nominowaneg, w realizację celów zrównoważonego rozwoju lub CSR.